Regulamin

Zleceniobiorca – Ornecka Sp. z o.o – marka  Wallmaker

Zleceniodawca – przedsiębiorcy w rozumieniu 431 k.c. tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Informacje zawarte w niniejszym regulaminie określają zasady przyjęcia i realizacji zleceń, odbioru towaru albo jego wysyłki, płatności, reklamacji oraz praw autorskich, dotyczące wszystkich Zleceniodawców
 2. W przypadku zawarcia przez Zleceniobiorcę ze Zleceniodawcą odrębnej umowy, postanowienia niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie w zakresie nieobjętym umową.
 • 2. Przyjęcie zlecenia
 1. Zlecenia przyjmowane są przez Zleceniobiorcę w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@wallmaker.pl. Wysłane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy oraz powinny zawierać wszelkie dane potrzebne do realizacji zlecenia:

– dokładne oznaczenie następujących parametrów zlecenia: nazwa pliku do druku, materiału, który ma zostać użyty do wydruku albo który zostanie dostarczony przez Zleceniodawcę, format, wykończenie, ilość wydruków,

– proof kolorystyczny lub próbkę kolorystyczną,

– sposób pakowania wydruków,

– proponowany przez Zleceniodawcę termin realizacji zlecenia oraz wysyłki albo osobistego odbioru,

– w przypadku wyboru przez Zleceniodawcę opcji wysyłki wykonanych wydruków, dane do wysyłki oraz określenie spedytora, firmy kurierskiej, przewoźnika lub operatora pocztowego, z zastrzeżeniem ograniczenia wyboru do firm wykonujących swoje usługi na terenie obejmującym siedziby Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawcy.

 1. Przygotowanie i przekazanie plików do druku

Pliki TIFF CMYK PC (32 bity) bez warstw, masek i patchy, zapisane bez kompresji. Rozmiar 1:1 lub 1:10 po zwiększeniu dpi 10-krotnie. Dla grafiki wektorowej najlepsze będą EPS-y (Postscript Level 1/CMYK/bez miniaturki/tekst jako krzywe). Aby uzyskać pełną czerń należy czarny kolor zastąpić kolorem o składowych: C40% M40% Y40% K100%. Maksymalny rozmiar pliku 600 mb.

Pliki można przesłać:

do 10 MB można wysłać mailem: biuro@wallmaker.pl

powyżej 10 MB prosimy przesyłać np. przez WeTransfer lub Dropbox

 1. W przypadku braku wszystkich niezbędnych danych, lub błędnych plików do druku Zleceniobiorca przystąpi do realizacji zlecenia dopiero po uzupełnieniu przez Zleceniodawcę brakujących informacji, wówczas termin realizacji zlecenia zostanie określony przez Zleceniobiorcę.
 2. Zleceniobiorca może odmówić realizacji zlecenia w przypadku nieokreślenia przez Zleceniodawcę wszystkich danych wskazanych w § 2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Przed realizacją zlecenia Zleceniobiorca ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń.
 • 3. Realizacja zlecenia
 1. Zleceniobiorca potwierdza Zleceniodawcy przyjęcie zlecenia w formie elektronicznej . W celu weryfikacji wyślemy odpowiedź o realizacji zamówienia, wycenę lub fakturę za złożone zamówienie oraz akceptację warunków zamówienia.
 2. Zleceniobiorca realizuje zlecenie w oparciu o pliki dostarczone przez Zleceniodawcę.
 3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności:

–  za błędy literowe w treści, złą jakość przygotowanych plików.

–   złe odwzorowanie i odstępstwa kolorystyczne wydrukowanego materiału w przypadku gdy Zleceniodawca  nie dostarczy  proofu kolorystycznego lub osobiście nie zaakceptuje próbki wydruku.

 1. Akceptacja kolorystyczna odbywa się po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Zleceniobiorcy. Koszt wykonania próby kolorystycznej doliczany jest do faktury .
 2. Jeżeli po akceptacji przez Zleceniodawcę wydruku próbnego, Zleceniodawca wprowadzi zmiany, konieczne będzie wykonanie kolejnego wydruku próbnego i jego ponowna akceptacja.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia, w przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę plików lub materiałów zawierających treści sprzeczne z przepisami prawa, w szczególności o treści obraźliwej.
 4. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne i fizyczne plików dostarczonych do druku oraz przygotowanie plików niezgodnie z Specyfikacją materiałów do druku.

 

 1. W przypadku realizacji wydruków z wykorzystaniem materiałów dostarczonych albo wybranych przez Zleceniodawcę, pomimo zastrzeżenia przez Zleceniobiorcę braku przydatności materiału do realizacji danego rodzaju zlecenia, Zleceniobiorca nie odpowiada za stopień ich przydatności, jak i za ewentualne wady, czy też uszkodzenia mogące ujawnić się w trakcie produkcji.
 2. Przy realizacji zlecenia z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, konieczne jest uwzględnienie odpowiedniego zapasu materiału. Wielkość zapasu będzie uzależniona od rodzaju zlecenia i materiału przeznaczonego do użycia i ustalana każdorazowo przez Zleceniobiorcę po złożeniu zlecenia przez Zleceniodawcę.
 3. W przypadku, gdy Zleceniodawca dostarczy pliki lub materiały niezbędne do realizacji zlecenia w terminie późniejszym niż data złożenia zlecenia, Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcę. Jednocześnie brak dostarczenia plików lub materiałów w zaznaczonym przez Zleceniobiorcę terminie skutkuje przesunięciem terminu realizacji zlecenia i koniecznością jego ponownego ustalenia przez pracownika Zleceniobiorcy.
 4. Przy złożeniu powtórnego zlecenia na druk tej samej pracy wymagane jest ponowne dostarczenie wzoru kolorystycznego, zatwierdzonego podpisem Zleceniodawcy lub podpisem upoważnionej przez Zleceniodawcę osoby. W przypadku niedostarczenia przed drukiem wzoru kolorystycznego odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia wyżej z niniejszego regulaminu.
 • 5. Termin realizacji zlecenia
 1. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany z pracownikiem Zleceniobiorcy i jest liczony od dnia wpłynięcia zamówienia wraz ze wszystkimi potrzebnymi do jego wykonania materiałami, informacjami itp., które zostały zatwierdzone przez Zleceniobiorcę.
 2. Określony przez Zleceniobiorcę termin realizacji nie obejmuje czasu doręczenia przesyłki przez wybranego, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, spedytora, firmę kurierską, przewoźnika lub operatora pocztowego.
 3. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji zleceń, powstałego na skutek siły wyższej. W przypadku wystąpienia tego rodzaju przeszkód Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zleceniodawcy.

Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji zlecenia powstałego na skutek siły wyższej. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od realizacji zlecenia, o którym powyżej Zleceniodawcy nie przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania.

 • 6. Odbiór i wysyłka towaru
 1. Miejscem realizacji zlecenia jest siedziba Zleceniobiorcy. Gotowe zamówienie można odebrać osobiście w godzinach 9.00 – 17.00 ( lub inna godzina ustalona indywidualnie) : JABŁONNA ul. Modlińska 16 ( wjazd od ul. Szkolnej)
 2. Odbiór zleceń odbywa się na podstawie numeru zlecenia przesłanego mailem wraz z potwierdzeniem realizacji zlecenia.

3.Jeśli nie ma możliwości odbioru osobistego zamówienia Zleceniobiorca może  dostarczyć lub wysłać przesyłką kurierską ( korzystamy z usług DPD) . Koszt przesyłki kurierskiej/dostarczenia wyceniany jest po otrzymaniu wszystkich informacji dotyczących lokalizacji dostarczenia i  doliczany jest do faktury końcowej.

 1. Zleceniobiorca zastrzega, iż do realizacji wysyłki wydruków ma zastosowanie regulamin usług firmy kurierskiej, spedytora, przewoźnika albo operatora pocztowego.
 2. Jeżeli Zleceniodawca nie określi sposobu pakowania wykonanego zlecenia, Zleceniobiorca standardowo materiały przygotowane do wysyłki składa są w kostkę. Wyjątek stanowią wydruki na folii, dla których standardem pakowania jest zwinięcie w rulon, bądź nawinięcie na gilzę.
 3. W przypadku zlecenia przez Zleceniodawcę niestandardowego sposobu pakowania, konieczne jest przesłanie na adres mailowy biuro@wallmaker.pl, szczegółowego opisu pakowania. Pracownik Zleceniobiorcy, w formie elektronicznej, akceptuje przedstawiony przez Zleceniodawcę sposób pakowania lub powiadamia o braku możliwości jego wykonania.
 4. Towar może zostać ubezpieczony na czas transportu na koszt Zleceniodawcy, po złożeniu osobnego zlecenia przez Zleceniodawcę.
 5. W przypadku dostarczania towaru do Zleceniodawców, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczania przesyłki oraz wybrakowanie, uszkodzenie towaru powstałe w czasie transportu, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.
 6. Zleceniobiorca zastrzega, iż do realizacji wysyłki wydruków ma zastosowanie regulamin usług firmy kurierskiej, spedytora, przewoźnika albo operatora pocztowego wskazanego przez Zleceniodawcę.

 

 • 7. Płatności oraz ceny
 1. Ceny z tytułu realizacji zlecenia na rzecz Zleceniodawców są ustalane indywidualnie na podstawie przesłanego zamówienia.
 2. W przypadku, gdy faktura nie zostanie uregulowana w terminie, Zleceniobiorca naliczy odsetki ustawowe.
 3. Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub przerwana realizacji zlecenia lub odmowy wydania towaru. W takich sytuacjach realizacja kolejnych zleceń będzie odbywała się na podstawie przedpłaty lub opłaty gotówkowej przy odbiorze osobistym zrealizowanego zlecenia.
 • 8. Reklamacje
 1. Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru jest zobowiązany do jego sprawdzenia pod względem ilości i jakości oraz wykonania zgodnie ze zleceniem. Wszelkie reklamacje należy złożyć Zleceniobiorcy w przeciągu 2 kolejnych dni roboczych. W przypadku realizacji dużych zleceń okres ten może zostać wydłużony przez Zleceniobiorcę na wniosek Zleceniodawcy złożony w formie przewidzianej dla składania zlecenia. Reklamacje nie będą rozpatrywane po upływie okresu, o którym powyżej.
 2. Zleceniodawca ma obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do Zleceniobiorcy, oraz wraz z przesłaniem pisemnej reklamacji dostarczenia zdjęć celem sporządzenia protokołu oględzin towaru.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania pełnego zgłoszenia. Po rozpatrzeniu reklamacji Drukarnia pisemnie poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.
 4. Zleceniobiorca w przypadku uznania reklamacji może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.
 5. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki, Zleceniodawca ma obowiązek, w momencie odbioru przesyłki, sporządzenia protokołu szkodowego – podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Zleceniodawcę możliwości uwzględnienia reklamacji przez Zleceniobiorcę, a nadto skutecznego dochodzenia odszkodowania.
 6. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
 7. Reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Zleceniodawcę wzorca kolorystycznego.
 8. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych pisemnie zaakceptowanych przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną i przyjętych przez Zleceniobiorcę do druku.
 9. W przypadku reklamacji, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność do wysokości kwoty kontraktu nawiązanego bezpośrednio ze Zleceniodawcą. Nie przewiduje się odszkodowania za tak zwaną wartości utraconych korzyści lub dodatkowych kosztów związanych z realizacją lub wykorzystaniem realizowanego zlecenia przez Zleceniobiorcę.
 10. W przypadku realizacji zleceń na materiałach powierzonych lub wskazanych przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za stopień ich przydatności do druku.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przedmiotowego regulaminu, oraz, że je akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Kontakt

Chcesz rozpocząć z współpracę z nami lub zlecić nam kolejny projekt? Zadzwoń lub wyślij do nas wiadomość e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej! Biuro 504 912 588 biuro@wallmaker.pl Odbiór zamówień: 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 16 (wjazd od ul. Szkolnej)
Odbiór zamówień odbywa się na podstawie numeru zamówienia przesłanego wcześniej mailem w potwierdzeniu realizacji zlecenia. Prosimy przy odbiorze posiadać przy sobie numer zlecenia.
Chcesz rozpocząć z współpracę z nami lub zlecić nam kolejny projekt? Zadzwoń lub wyślij do nas wiadomość e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej! Biuro 504 912 588 biuro@wallmaker.pl Odbiór zamówień: 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 16 (wjazd od ul. Szkolnej)